Broj: 02-511/14

Zenica, 27.07.2015. godine

Na osnovu člana 30 Statuta Nogometnog saveza Zeničko-dobojskog Kantona i člana 4. Pravilnika o nogometnim takmičenjima N/FS BiH Izvršni odbor NSZDK, na sjednici održanoj 27.07.2015. godine, donosi 

P R O P O Z I C I J E

za takmičenje Kantonalne lige NSZDK

u takmičarskoj 2015/2016. godini

Opšte odredbe

Član 1.

Ovim Propozicijama utvrđuje se način organizacije i provođenja takmičenja Kantonalne lige NSZDK u takmičarskoj 2015/2016. godini.

Učesnici takmičenja

Član 2.

U takmičenju Kantonalne lige za takmičarsku 2015/2016.godinu učestvuje do 11 (jedanaest) klubova sa prostora ZDK. 

Uslovi za učestvovanje u takmičenju

Član 3 .

Za učestvovanju u takmičenju Kantonalne lige ZDK, pored ostalih, klubovi moraju ispunjavati slijedeće uslove: 

Igralište

1. Da posjeduju odgovarajuće igralište sa kvalitetnom travnatom podlogom za igru, sa prirodnom ili vještačkom travom, minimalnihdimenzija 90 x 60m. Teren mora biti travnat cijelom površinom i potpuno ravan da bi se omogućilo normalno kretanje.

Teren za igru mora biti odvojen od gledališta žičanom (zatvorenom) ogradom (punog profila) i odgovarajućeg kvaliteta. Ograda mora biti udaljena najmanje dva (2) metra od uzdužne linije igrališta i tri (3) metra od poprečne linije iza vrata (golova) u visini kaznenog prostora. Minimalna visina ograde je 120 cm.

2. Igralište mora posjedovati zaštitne kabine odgovarajućeg kvaliteta za rezervne igrače i stručno vodstvo ekipa za najmanje 10 osoba kao i odvojenu kabinu za delegata utakmice, a sve zaštićeno od kiše i vjetra. Kabine se postavljaju na uzdužnoj strani igrališta, propisno udaljene od terena za igru, odnosno uzdužne linije (dva do tri metra).

3. Na stadionu moraju postojati svlačionice za obje ekipe i posebna svlačionica za suce. Sve svlačionice trebaju imati mokre čvorove- kupatila sa toplom vodom.

4. Izlazak na teren i povratak igrača u svlačionicu, stručnih rukovodstava ekipa, delegata i sudaca, mora biti osiguran i odvojen od gledatelja. Prolaz od svlačionica do terena za igru mora biti fizički odvojen od gledatelja i mehanički zaštićen.

5. Na stadionu treba biti posebna prostorija za sastavljanje zapisnika.

6. Igralište mora biti primljeno od nadležne Komisije za prijem igrališta za odigravanje prvenstvenih utakmica. Zapisnik o prijemu-registraciji igrališta treba da je javno istaknut u prostoriji gdje se sačinjava zapisnik utakmice.

Ostali uslovi 

4. Klub-domaćin, odnosno organizator utakmice Kantonalne lige obvezan je osigurati najmanje 3 lopte, koje u svemu moraju odgovarati propisima Pravila nogometne igre.

Član 4.

Klubovi koji ne ispunjavaju uslove iz člana 3., pod „igralište“ ovih Propozicija, mogu u cilju provođenja takmičenja uzeti pod zakup igralište nekog drugog kluba ili vlasnika, potpisivanjem sporazuma o korištenju igrališta, s tim da isto ispunjava uslove iz člana 3, pod „igralište“ ovih Propozicija.

Član 5.

Takmičenjem Kantonalne lige NSZDK rukovodi Izvršni odbor NSZDK putem Takmičarske komisije.

Član 6.

Prvenstvena takmičenja provode se po dvostrukom bod-sistemu i vremenski utvrđenom kalendaru, sa dvije takmičarske polusezone, jesen i proljeće.

Kalendar takmičenja, na prijedlog Komisije za takmičenje, usvaja Izvršni odbor NSZDK. 

Raspored utakmica za prvenstvo Kantonalne lige određuje se žrijebom takmičarskih brojeva klubova i primjenom „Bergerove tablice“.

Žrijebanje vrši takmičarska komisija NSZDK.

 

Član 7.

Nakon utvrđenog rasporeda takmičenja za prvenstvene i kup utakmice, klubovi su obavezni u roku od pet (5) dana da dostave u Sekretarijat za takmičenje:

– naziv igrališta na kome će igrati utakmice;

– mjesto odigravanja utakmica;

– boju dresova (gaćice, majice, štucne), kao i rezervnu boju sa kojom će klub nastupati;

– dan odigravanja utakmica (subota ili nedjelja).

Član 8.

Klub domaćin igra utakmice u mjestu sjedišta kluba, a u nedostatku terena, na drugom primljenom terenu za koji je dobio saglasnost nadležnog organa, koji ne može biti van Općineu kojoj je sjedište kluba, izuzev ako se radi o terenu koji se nalazi na području druge Općine, a nije udaljen više od 30 km od mjesta sjedišta kluba.

Igralište koje klub prijavi pred početak takmičarske sezone ne može se mijenjati tokom sezone, izuzev u iznimnim situacijama o kojima odlučuje takmičarski organ uz poštivanje principa regularnosti takmičenja.

Član 9.

U interesu što regularnijeg odvijanja završnog dijela takmičenja, tri (3) posljednja kola igraju se istog dana, u isto vrijeme, prema utvrđenom rasporedu takmičenja.

Klub je dužan na teren doći najkasnije 60 minuta prije utakmice i nastupiti sa najboljim sastavom.

 

 

Promjena termina utakmica

Član 10.

Promjena termina odigravanja utakmice može se vršiti na osnovu podnesenog pismenog zahtjeva zainteresiranog kluba, koji mora biti podnesen Komisiji za takmičenje NSZDK, najkasnije osam (8) dana prije utvrđenog termina odigravanja utakmice.

U slučaju kada zahtjev za promjenu termina nije podnesen u skladu sa prethodnim stavom, Komisija za takmičenje može promijeniti termin utakmice samo ukoliko je klub koji traži promjenu termina dostavio i pismenu saglasnost drugog kluba, što je moguće najkasnije tri (3) dana prije utvrđenog termina utakmice.

Član 11.

Utakmice se mogu igrati samo na terenu koji je podoban za igru.

Klub domaćin je obavezan da teren pripremi za igru tako da bude potpuno pripremljen za odigravanje utakmice. Za svaku nepravilnost odgovoran je klub-domaćin, odnosno organizator utakmice. Da li je teren pripremljen za igru ili nije, odlučuje glavni sudac koji je određen da vodi utakmicu i to u trenutku koji je službeno određen za početak utakmice. Izuzetno, pregled može biti izvršen i ranije, ali istog dana i u prisustvu oba kapitena i suca. Sudac koji je određen da vodi utakmicu jedini odlučuje da li je teren nepodoban za igru zbog nevremena, drugih okolnosti koje se smatraju višom silom, ili zbog nemarnosti kluba domaćina.

Sudac i delegat obavezni su da u zapisnik unesu zaključak o neispravnosti terena ili zaključak da teren nije bio podoban.

Najmanji broj igrača u igri

Član 12.

Utakmica ne može da počne ako jedan od timova nema najmanje 7 (sedam) igrača, shodno članu 40. Pravilnika o nogometnim takmičenjima NS/FS BIH i pravilu III Pravila nogometne igre. Igrači koji nisu upisani do početka utakmice u zapisnik, ne mogu nastupati na utakmici.

Ako jedan tim za vrijeme trajanja utakmice ostane sa manje od 7 (sedam) igrača, sudac je dužan zaustaviti igru, a ako u roku od 5 (pet) minuta klub ne nastupi s minimalnim brojem igrača, sudac je dužan da odsvira kraj utakmice, shodno članu 41. Pravilnika o nogometnim takmičenjima N/FS BIH i pravila III Pravila nogometne igre.

Svaki klub prijavljuje u zapisnik 18 (osamnaest) igrača. U igri učestvuje 11 (jedanaest) prijavljenih igrača, a tokom utakmice mogu se izvršiti 3 (tri) zamjene.

Predstavnici klubova obavezni su dostaviti delegatu sastav ekipa sa ispravnim igračkim legitimacijama i akreditacijama službenih osoba kluba, najkasnije 60 minuta prije početka utakmice.

 

ORGANIZACIJA UTAKMICE

 

Dužnost klubova

Član 13.

Organizaciju utakmice provode klubovi koji igraju na domaćem terenu.

Klub domaćin isključivo je nadležan za red i sigurnost prije, tokom i nakon utakmice i bit će pozvan na odgovornost zbog bilo kojeg incidenta, te može biti kažnjen u skladu sa odredbama Disciplinskog pravilnika NS/FS BiH.

Klub domaćin je obavezan pripremiti teren za igru, a odluku o podobnosti terena za odigravanje utakmice donosi glavni sudija.

Svaki klub dužan je na teren doći 60 minuta prije utakmice i nastupiti sa najboljim sastavom tima.

Neizvršavanje obaveza iz ovog člana povlači disciplinsku odgovornost prema odredbama Disciplinskog pravilnika N/FS BiH.

 

Član 14.

Klub domaćin dužan je omogućiti delegatu održavanje organizacionog sastanka (brifinga) sat prije odigravanja utakmice sa predstavnicima klubova, sudaca utakmice,  komesara bezbjednosti i šefa policije.    

Zapisnik se sastavlja u za to predviđenoj posebnoj prostoriji, uz prisustvo sudaca, delegata i predstavnika klubova.

 

Član 15.

Najkasnije sat prije odigravanja utakmice, ovlašteni predstavnici klubova dostavljaju delegatu utakmice na uvid nogometne iskaznice igrača koji toga dana nastupaju, kao i takmičarske akreditacije za službenog predstavnika, komesara za bezbjednost, glavnog trenera, pomoćne trenere i fizioterapeuta.

Na klupi kluba Kantonalne lige mogu sjediti glavni trener i treneri samo sa validnom TAKMIČARSKOM trenerskom AKREDITACIJOM Centra za edukaciju NS/FS BiH kao dozvolom za rad za određenu godinu.

Takmičarske akreditacije glavnog trenera i trenera moraju biti propisno ovjerene i validne za 2015. godinu (prvi dio sezone) a zatim i za 2016. godinu (drugi dio sezone) od strane Centra za edukaciju kadrova N/FS BiH.

Delegat je obavezan da u zapisnik upiše ime i prezime službenog predstavnika, glavnog trenera, fizioterapeuta jedne i druge ekipe i upiše broj licence. Ako delegat utakmice utvrdi da službeni predstavnik, glavni trener ili fizioterapeut nema odgovarajuću licencu, neće im dozvoliti da uđu u ograđeni dio terena za igru.

Delegat je obavezan prije utakmice izvršiti identifikaciju osoba u kabinama za rezervne igrače, na način što će utvrditi da li se fotografije sa licenci i akreditacija podudaraju sa likom osoba, kao i da li se prijavljene osoba sa licencama zaista i nalaze u kabinama. Provjeru je potrebno izvršiti i za zdravstvenog radnika i fizioterapeuta.

 

Član 17.

Klub je obvezan na svim utakmicama postaviti na jarbole državnu zastavu Bosne i Hercegovine. Mogu se postaviti zastave NS/FS BiH, NSFBiH, NSZDK, klubova kao i zastava fair-playa. Postavljanje drugih zastava nije dozvoljeno.

Klub domaćin dužan je da poduzme sve mjere u cilju osiguranja osoba: članova gostujuće ekipe, sudaca, kontrolora i delegata, kako za vrijeme odigravanja utakmice, tako i po završetku utakmice, sve do napuštanja igrališta i mjesta odigravanja utakmice.

Klub domaćin obvezan je sačekati gostujuće navijače ako organizovano dolaze (što gostujući tim treba najaviti), smjestiti ih u gledalište na posebnom mjestu i izvršiti osiguranje istih prije, u toku i poslije utakmice.

 

Član 18.

Domaći klub je također dužan da osigura odgovarajuću dežurnu redarsku službu sa dovoljnim brojem redara vidljivo obilježenih, komesara za bezbjednost te prisustvo pripadnika MUP-a, fizioterapeuta ili zdravstvenog radnika, i dežurno vozilo prijavljeno za medicinsku pomoć sa vozačem, te nosila sa osobljem za iznošenje ozlijeđenih igrača izvan terene za igru, a po potrebi i druge službe.

Klub domaćin obavezan je izvršiti prijavu utakmice (javnog skupa) kod nadležne policijske uprave i delegatu utakmice dokazati da je utakmica prijavljena kod PU ili da je izdato odobrenje (shodno važećim zakonskim odredbama).

Bez pripadnika MUP-a, komesara bezbjednosti, redara i dežurnog vozila prijavljenog za medicinsku pomoć, utakmica se neće igrati.

Klub domaćin obavezan je postupiti u skladu sa prethodnim odredbama ovog člana, jer se u protivnom utakmica neće odigrati, a isti će snositi sve posljedice neodigravanja utakmice.

Član 19.

U igralištu s unutrašnje strane ograde mogu se još nalaziti:

– dežurni zdravstveni radnik s posebnom oznakom i 2 osobe uz nosila, posebno označene za iznošenje ozlijeđenih igrača izvan terene.

– minumum 4 dodavača lopte odjevenih u sportsku opremu različite boje od boje dresova obiju ekipa,

– dežurno vozilo za medicinsku pomoć,

– potreban broj redara, odnosno pripadnika agencije za zaštitu vidljivo obilježenih (samo ako to uvjeti na stadionu zahtijevaju, a u protivnom pozicionirani su sa vanjske strane).

– pripadnici policije.

 

Član 20.

Za nerede ili izgrede koji se dogode u dijelu stadiona koji je rezervisan za gostujuće navijače, gostujući klub ima objektivnu odgovornost te podliježe disciplinskim sankcijama.

Klubovi su odgovorni za ponašanje svojih navijača, službenih osoba, članova i navijača i svake druge osobe koja obavlja dužnost na utakmici u ime kluba.

 

Pravo nastupa igrača na utakmici

 

Član 21.

Na prvenstvenim utakmicama mogu nastupiti igrači koji su stekli pravo igranja prema odredbama Pravilnika o registraciji, statusu i transferu N/FS BiH, ukoliko su navršili 17 godina života, kao i igrači koji su navršili 16 godina, ali sa obaveznim specijalističkim ljekarskim pregledom kojim se oglašava sposobnim za nastupanje na utakmicama seniorskog uzrasta.

Odobrenje se mora ovjeriti u nadležnom kantonalnom savezu, a vrijedi četiri mjeseci od dana izdavanja. Ukoliko im je to pravo potvrđeno od nadležnog organa i isto mora biti upisano u nogometnu legitimaciju igrača.

U sastavu prijavljenog tima Kantonalne lige, moraju se nalaziti najmanje tri (3) igrača mlađa od 21 godine života, od kojih dva (2) obavezno moraju početi utakmicu.

Za takmičarsku 2015/2016. godinu, kao igrači mlađi od 21 godine života smatraju se igrači rođeni 01.01.1994. godine i mlađi.

 

Član 22.

Na svim prvenstvenim utakmicama igrači moraju imati uredne sportske legtimacije izdate od nadležnog organa za registraciju sa ovjerenom članarinom za tekuću godinu.

 

 

Identitet igrača

Član 23.

Na prvenstvenim utakmicama mogu nastupiti samo igrači čiji je identitet utvrđen putem sportske legitimacije izdate od nadležnog organa za registraciju, a u slučaju njenog nedostatka identitet će se utvrditi na osnovu javne isprave: lične karte ili pasoša.

Ukoliko se identitet igrača utvrđuje na osnovu javne isprave, klub je obavezan na zahtjev Komisije za takmičenje NSZDK dostaviti sportsku legitimaciju u roku od 24 sata. Delegat će navesti broj lične karte ili pasoša, a u izvještaj i sve ostale relevantne podatke (matični broj, datum rođenja i dr.).

Identitet se u pravilu utvrđuje prije početka utakmice.

Za igrače koji su zakasnili na početak utakmice, odnosno na početak drugog dijela, a upisani su u zapisnik sa utakmice, identitet se utvrđuje za vrijeme odmora između dva dijela igre i neposredno po završetku utakmice.

 

Oprema nogometaša

Član 24.

Klubovi moraju poštivati boju sportske opreme kluba protivnika, koje su prijavljeni prije početka prventva u Sekretarijat saveza i objavljena u biltenu NSZDK.

Ekipe na jednoj utakmici ne mogu igrati u istim ili sličnim bojama dresova. U protivnom, dresove će promijeniti domaća (prvoimenovana) ekipa,a delegat utakmice će gostujući klub prijaviti zbog zanemarivanja obaveza i isti će snositi disciplinsku odgovornost.

Brojevi na dresovima moraju odgovarati onima na popisu igrača u Zapisniku o utakmici.

Ako su dresovi prugasti ili šareni, brojevi moraju biti na jednobojnoj podlozi.

 

Ljekarski pregled igrača

Član 25.

Svaki igrač mora imati sportsku iskaznicu sa ubilježenim datumom i ovjerenim ljekarskim pregledom (pečat) od strane Zdravstvene ustanove koja je određena za pregled sportista.

Ljekarski pregled važi 6 (šest) mjeseci, a za igrače mlađe od 17 godina 4 (četiri) mjeseca.

Igrač koji nije upisan u zapisnik utakmice, ili koji nije izvršio ljekarski pregled, ne može nastupati na prvenstvenim utakmicama.

Protiv kluba i igrača koji prekrši odredbe ovog člana bit će pokrenut disciplinski postupak prema odredbama Disciplinskog pravilnika N/FS BiH.

 

Neodigravanje, prekid utakmice i nenastupanje radi suspenzije

 

Član 26.

Ako u roku od 15 minuta od određenog vremena za početak utakmice stalnog natjecanja jedan tim ne nastupi sa potrebnim brojem igrača, sudac će saopštiti kapitenu tima koji je nastupio da se utakmica neće odigrati i to će upisati u zapisnik.

Izuzetno, u slučajevima da klub nije mogao da nastupi uslijed više sile, sudac će sačekati i nešto duže, ali će voditi računa o tome da utakmica može da se završi na vrijeme. Ukoliko je utakmica prekinuta iz razloga više sile, a prije isteka 80 % regularnog vremena, ili nije odigrana, takmičarski organ će utvrditi novi termin za odigravanje utakmice.

Klub koji ne uplati prvu ratu kotizacije za troškove takmičenja, najkasnije sedan (7) dana pred početak jesenjeg takmičenja, automatski je suspendovan, utakmica ovog kluba neće se igrati, a nakon dvije neodigrane utakmice smatrat će se da je klub istupio iz takmičenja. 

Druga rata kotizacije plaća se najkasnije sedam (7) dana prije početka proljetne polusezone. U suprotnom, nastupa sankcija kao iz prethodnog stava ovog člana.

Delegat je obavezan na brifingu prije prve utakmice prvog dijela prvenstva, a isto tako i prije prve utakmice drugog dijela prvenstva izvršiti provjeru uplate kotizacije.

Ukoliko klubovi ne prilože dokaz o uplati kotizacije, delegat neće dozvoliti da se utakmica odigra o čemu će odmah obavijestiti predsjednika Komisije za takmičenje NSZDK.

 

 

Delegat utakmice

Član 27.

Za sve prvenstvene utakmice, Takmičarska komisija će delegiranjem odrediti delegata utakmice, koji zastupa takmičarsko rukovodstvo i ima vrhovni nadzor na utakmici.

Nakon delegiranja, delegat dobiva nalog Sekretarijata saveza, elektronski, putem maila i internet portala NSZDK, u čijem sadržaju mora biti navedeno mjesto, datum i sat odigravanja utakmice.

U slučaju da na utakmicu ne dođe određeni delegat, dužnost delegata će obaviti glavni sudija.

Delegat će sat prije odigravanja utakmice održati sastanak u prisustvu: predstavnika klubova, sudaca utakmice,  komesara bezbjednosti i šefa policije, sa ciljem uvida u stanje igrališta, i uslova za igru. Način organizacije sastanka regulisan je Uputstvom Komisije za takmičenje.

Delegat je dužan u roku od 24 sata po odigranoj utakmici telefonskim putem obavjestiti Sekretarijat NSZDK o postignutom rezultatu utakmice, odnosno prvi naredni radni dan do 10,00 sati, a u roku od 48 sati po odigranoj utakmici u NSZDK dostaviti dva primjerka zapisnika sa odigrane utakmice, dva primjerka sudijskog izvještaja, dva primjerka izvještaja delegata i dva primjerka izvještaja o ocjeni suđenja.

Ocjenu suđenja daje delegat, s tim što je obavezan ocjenu suđenja saopštiti neposredno po odigranoj utakmici.

 

Suci

Član 28.

Sve prvenstvene utakmice Kantonalne lige mogu voditi suci sa ispitom kantonalnog nogometnog suca, koji se nalaze na listama verifikovanim od strane nadležnog organa. Shodno Pravilniku o sucima i suđenju NS/FS BiH, liste za svaku sezonu formira/predlaže Komisija za sudije i suđenje NSZDK.

Prema Pravilniku o sucima i suđenju, liste sudaca su prohodne i utakmice Kantonalne lige mnogu suditi suci sa liste Druge lige. 

Određivanje sudaca za utakmice Kantonalne lige vrši Komisija za sudije i suđenje.

Sudac dobiva „nalog za suđenje“ putem maila i internet portala NSZDK, u kojem se navode svi podaci potrebni za obavljanje dužnosti (ekipe, mjesto odigravanja utakmice, datum i vrijeme).

 

Član 29.

Sudac utakmice je dužan da prije početka utakmice pregleda i odluči da li je teren sposoban za igru ili nije. Ako sudac utvrdi da je teren nesposoban za igru, to konstatuje na zapisniku u skladu sa članom 39. Pravilnika o nogometnim takmičenjima N/FS BiH i o tome obavijestiti na sastanku koji drži delegat sat prije početka utakmice.

Sudac je dužan da poslije utakmice ispuni sve relevantne podatke u sudijskom izvještaju, da ga potpiše i preda delegatu utakmice, koji će isti dostaviti u Sekretarijat za takmičenje sa svojim izvještajima.

Ukoliko delegirani sudac ne dođe na utakmicu, istu će suditi prvi pomoćni sudac, a ako i on ne dođe sudit će drugi pomoćni sudac. Ukoliko na utakmicu ne dođe ni jedan od delegiranih sudaca, klubovi će se sporazumjeti da utakmicu sudi jedan od prisutnih sudaca. Ako sporazum između klubova ne bude postignut, onda će delegat odlučiti koji će od prisutnih sudaca suditi utakmicu.

Sporazum o izboru sudaca mora biti pismeno utvrđen prije početka utakmice. Zapisnik o sporazumu potpisuju oba kapetana, predstavnici klubova i delegat. Ako se klubovi nisu sporazumili o izboru suca pa je istog odredio delegat, to se mora konstatirati u posebnom zapisniku sa utakmice, koji je sastavni dio zapisnika.

Ukoliko na utakmicu ne dođe jedan ili obojica pomoćnih sudaca, glavni sudac će odlučiti o izboru pomoćnih sudaca.

Protiv suca koji ne dođe na zakazanu utakmicu, povest će se disciplinski postupak prema odredbama Disciplinskog pravilnika NS/FS BiH.

 

Suspenzija

Član 30.

Suspendovan tim, odnosno svi timovi suspendovanog kluba, ne mogu nastupiti na prvenstvenim utakmicama sve dok traje suspenzija. Sve odigrane utakmice u vrijeme suspenzije izrečene radi neizvršavanja pravosnažnih odluka nadležnihorgana ilineizvršenja nespornih obaveza nastalih iz takmičenja predviđenih ovim Propozicijama, registrovat će se 3:0 (par-forfe) u korist protivnika.

Ako suspendovani tim nastupi na javnoj utakmici, protiv njega se pokreće disciplinski postupak prema odredbama Disciplinskog pravilnika. Ista kazna primijenit će se i na klub koji nastupi protiv suspendovanog ili kažnjenog kluba ukoliko je blagovremeno najkasnije 48 sati prije odigravanja utakmice obaviješten o suspenziji ili kazni kluba.

Ostale utakmice na kojima suspendovan tim nije mogao nastupiti zbog suspenzije izrečene radi utvrđivanja materijalne istine neophodno potrebne za donošenje konačne odluke o nekom spornom slučaju, neće se registrovati sve dok se ne donese konačna odluka. Po donošenju konačne odluke, klub je dužan odigrati utakmice prema odluci Takmičarske komisije.

 

Žalbe i odlučivanje po žalbama

 

Član 31.

O regularnosti utakmice stalnog takmičenja može se rješavati na osnovu žalbe oštećenog kluba i izvještaja službenih lica.

Pod oštećenim klubom u smislu prethodnog stava podrazumijeva se svaki klub koji je oštećen rezultatom utakmice na koju se ulaže žalba.

Žalbe po svim osnovama moraju se telegrafski ili faksom najaviti u roku od 24 sata po odigranoj utakmici, a pismeno obrazloženje sa dokazom o uplaćenoj taksi utvrđenoj odlukom i ovim propozicijama, ima se dostaviti u roku od 48 sati po odigranoj utakmici.

Ukoliko rok za najavu i ulaganje žalbe ističe u nedjelju ili na državni praznik, rok za najavu i ulaganje produžava se za prvi naredni radni dan.

Žalba se dostavlja nadležnom takmičarskom organu u dva primjera.

 

Član 32.

Neblagovremeno najavljene, neobrazložene, netaksirane ili nedovoljno taksirane žalbe neće se uzimati u postupak, već će se odbaciti, a utakmica će se registrovati postignutim rezultatom.

Odluke o uloženim žalbama biti će donijete u roku od 7 (sedam)dana od dana prijema žalbe.

 

Član 33.

Za utakmice Kantonalne lige NSZDK, o žalbama u prvom stepenu odlučuje takmičarski organ.

 

Član 34.

Žalba na prvostepenu odluku takmičarskog organa, podnosi se Apelacionoj komisiji Nogometnog Saveza Zeničko-dobojskog Kantona u roku od 8 (osam) dana od dana prijema pismene odluke prvostepenog organa, uz dokaz o uplaćenoj taksi.

Drugostepena odluka mora biti donesena u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema žalbe.

Drugostepena odluka je konačna.

Protiv odluke drugostepenog organa, može se podnijeti zahtjev za zaštitu zakonitosti, Izvršnom odboru Nogometnog Saveza ZDK u roku od 8 (osam) dana od dana prijema odluke drugostepenog organa.

Izvršni odbor Nogometnog Saveza ZDK će po zahtjevu kluba rješavati u roku od 15 (petnaest) dana računajući od dana prijema istog.

Registracija utakmica

 

Član 35.

Ako na utakmicu nije uložena žalba, a ne postoje uslovi za registraciju po službenoj dužnosti sa 3:0 (par-forfe), utakmica se registruje postignutim rezultatom.

Ako je prvostepena odluka pravosnažna, ili je donesena drugostepena odluka koja je konačna, jednom registrovana utakmica ne može biti poništena, izuzev u postupku pred Izvršnim odborom NSZDK.

Komisija za takmičenje u Kantonalnoj ligi ZDK vrši registraciju odigranih utakmica najkasnije u roku od 21 dan od dana odigravanja utakmice.

Ako je uložena žalba, rok za registraciju utakmice produžava se do konačne odluke.

 

Disciplinske odredbe

Član 36.

O disciplinskim prekršajima igrača, službenih predstavnika (trener, ljekar, fizioterapeut, zvanični predstavnik kluba, komesar za sigurnost) i klubova koji sudjeluju u takmičenju, odlučuje se na osnovu Disciplinskog pravilnika NS/FS BiH i posebnih odluka Izvršnog odbora NSZDK.

Drugostepene odluke po žalbama na odluke disciplinskog organa donosi Apelaciona komisija, a žalba ovom organu podnosi se u roku od 8 (osam) dananakon prijema pismene prvostepene odluke putem prvostepenog organa.

Drugostepeni organ će svoje odluke donijeti u roku od 15 (petnaest) dana računajući od dana prijema žalbe.

Drugostepene odluke o disciplinskim prekršajima su konačne.

Protiv odluke drugostepenog organa, može se podnijeti prijedlog za zaštitu zakonitosti.

Automatska kazna zabrane igranja jedne prvenstvene ili kup utakmice nastaje poslije svake treće opomene (žutog kartona) koju igrač dobije na prvenstvenoj ili kup utakmici u toku jedne takmičarske godine, a automatski prestaje poslije prvenstvene ili kup utakmice na kojoj je igrač morao da pauzira, pa i u slučaju nastupa igrača pod automatskom kaznom na toj utakmici.

Opomene (žuti karton) radi kojih je igrač dobio crveni karton ne evidentira se, evidentira se samo crveni karton.

 

Utvrđivanje plasmana

Član 37.

Plasman klubova na tabeli utvrđuje se prema odredbama člana 46. Pravilnika o nogometnim takmičenjima NS/FS BiH.

 

 

 

 

 

Vrijeme trajanja utakmice

 

Član 38.

Utakmice se igraju dva puta po 45 minuta. Odmor između poluvremena traje 10 do 15 minuta.

Ova odredba je u skladu sa Pravilima nogometne igre.

 

Finansijske odredbe

Član 39.

KlubslužbenimlicimaisplaćujetaksuiputnetroškoveutvrđeneposebnomodlukomIzvršnogodbora NSZDK.Sveisplatevrše se poslijeodigravanjautakmica, najkasnije 24 satapoodigranojutakmici.

Klubnećemoćiodigratinarednuutakmicuukolikodelegatunaredneutakmice ne dokaže da je finansijskaobaveza (taksaiputnitrošak) izmirena u cjelosti.

Ukolikoklub ne isplatislužbenalicailiihdjelomičnoisplati, nastupaautomatskasuspenzija do izmirenjaobaveza u cijelosti.

Član 40.

Izvršni odbor NSZDK prije početka prvenstva donosi odluku o visini troškova takmičenja. Kotizacija za takmičenje se utvrđuje za cijelu takmičarsku sezonu uz mogućnost da klubovi uplatu izvrše u dvije rate, svaku prije početka takmičarske polusezone.

Ukoliko klub odustane od takmičenja u toku takmičarske sezone, obavezan je izvršiti uplatu kotizacije za takmičenje u cjelosti.

Neizvršenje obaveza povlači disciplinske posljedice u skladu sa odredbama Disciplinskog pravilnika N/FS BIH.

 

Posebne odredbe

Član 41.

Taksa za žalbe po bilo kojem osnovu iz Propozicija za klubove Kantonalne lige NSZDK uplaćuje se na žiro-račun Nogometnog saveza Zeničko-dobojskog Kantona broj:

134 010 00000 35428 Investiciono Komercijalna Banka Zenica

 

Član 42.

Prvaku Kantonalne lige ZDK dodjeljuje se pehar u trajno vlasništvo.

 

Završne odredbe

Član 43.

Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama, važe odredbe Pravilnika o nogometnim takmičenjima N/FS BiH, Disciplinskog pravilnika N/FS BiH i ostalih normativnih akata N/FS BiH, NS F BiH i NSZDK.

Član 44.

Izmjene i dopune ovih Propozicija vrše se prema istom postupku kao i njihovo donošenje.

Stupanjem na snagu ovih Propozicija prestaju važiti odredbe Propozicija NSZDK donesenih u avgustu 2013. godine.

Član 45.

Ove Propozicije stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se za 2014/2015. takmičarsku godinu.

Propozicijeobjaviti u Biltenu NSZDK.

                                                                                                       PREDSJEDNIK SAVEZA

                                                                       MuhamedBegagićs.r.

Broj: 02-511/14

Zenica, 27.07.2015. godine

Na osnovu člana 30 Statuta Nogometnog saveza Zeničko-dobojskog Kantona i člana 4. Pravilnika o nogometnim takmičenjima N/FS BiH Izvršni odbor NSZDK, na sjednici održanoj 27.07.2015. godine, donosi 

P  R  O  P  O  Z  I  C  I  J  E

TAKMIČENJA SENIORSKOG KUP-a  NA NIVOU NSZDK

za takmičarsku 2015/2016. godinu

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Propozicijama utvrđuje se način organizovanja i provođenja KUP takmičenja za seniore,  na nivou Nogometnog Saveza ZDK, u skladu sa odlukom Izvršnog odbora NSFBiH broj 1177/14 od 10.04.2014. godine.

UČESNICI U TAKMIČENJU

Član 2.

U takmičenju KUP-a, na nivou Nogometnog Saveza Zeničko-dobojskog Kantona učestvuju:

I  faza takmičenja:

  1. klubovi Kantonalne lige

II faza takmičenja:

  1. Najuspješniji klubovi iz prve faze takmičenja
  2. klubovi Druge lige NS FBiH, grupa „Centar”
  3. klubovi koji su u takmičarskoj sezoni napustili Prvu ligu NSFBiH

Pobjednik KUP-a NSZDK ostvaruje plasman u Prvo predkolo seniorskog KUP-a NSFBiH grupa „Sjever”.

RUKOVOĐENJE TAKMIČENJEM

 

Član 3.

Takmičenjem rukovodi Izvršni odbor NSZDK putem Takmičarske komisije.

 

ORGANIZACIJA TAKMIČENJA

Član 4.

KUP takmičenju na području ovog Saveza odvija se po jednostrukom bod sistemu (igra se jedna utakmica). Ukoliko utakmica u regularnih 90 minuta završi nerješenim rezultatom, odmah se pristupa izvođenju jedanaesteraca, kako bi se dobio pobjednik.

Finalna utakmica igra se sa uzvratnim susretom, žrijebom se utvrđuje domaćin

Ostale odredbe, koje se odnose na redovno takmičenje, primjenjuju se i za KUP utakmice.

 

 

 

SLUŽBENA LICA

Član 5.

Na utakmicama KUP-a, službena lica određuju Takmičarski organi NSZDK. Delegati i suci se angažuju sa lista Kantonalne lige i viših stepena takmičenja, ukoliko se za to ukaže opravdana potreba.

Troškove službenih lica isplaćuje klub domaćin u skladu sa odlukom koju je donio Izvršni odbor, za takmičenja na nivou NSZDK, u visini troškova Kantonalne lige.

UTVRĐIVANJE PLASMANA                             

Član 6.

Plasman se utvrđujepoosnovuPravilnika o nogometnimtakmičenjima NS/FS BiH.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 7.

Za sva ostala pitanja koja nisu propisana ovim Propozicijama primjenjivat će se propisi

NS/FS BiH, NS FBiH i NSZDK.

Ove Propozicije stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se za takmičarsku 2015/16. godinu. 

                                                                                               PREDSJEDNIK SAVEZA

                                                                                                  Muhamed Begagić s.r.

Broj: 02-511/14

Zenica, 27.07.2015. godine

Na osnovu člana 30 Statuta Nogometnog saveza Zeničko-dobojskog Kantona i člana 4. Pravilnika o nogometnim takmičenjima N/FS BiH Izvršni odbor NSZDK, na sjednici održanoj 27.07.2015. godine, donosi 

P R O P O Z I C I J E

za takmičenje omladinskih liga NSZDK

u takmičarskoj 2015/2016 godini

Opšte odredbe

Član 1.

Ovim Propozicijama utvrđuje se način organizacije i provođenja takmičenja omladinskih liga NSZDK u takmičarskoj 2015/2016. godini.

 

Član 2.

Takmičenje Omladinske lige se organizuje u formi jedinstvene lige juniora i kadeta. Takmičenje se organizuje po dvostrukom bod-sistemu, a prema kalendaru donesenog od strane Izvršnog odbora NSZDK.

Član 3.

Prvenstvo pionira i predpionira Zeničko dobojskog Kantona, za takmičarsku 2015/2016. godinuodvijaće se u okviru Kvalitetne lige pionira i predpionira NSZDK podjeljene u dvije grupe: grupa „A“ i grupa „B“.

Grupu „A“ sačinjavaju klubovi sa područja od Zenice do Olova. 

Grupu „B“ sačinjavaju klubovisa područja od Zenice do Tešnja.

Član 4.

Prvoplasirana i drugoplasorana ekipa u takmičenju po grupama, učestvuju u završnici   

takmičenja za prvaka selekcije Pionira na nivou Saveza, po kup sistemu.

U polufinalnim utakmicama sastaju se: prvoplasirana ekipa grupe A sa  drugoplasiranom ekipom grupe B; prvoplasirana ekipa grupe B sa drugoplasiranom iz grupe A.

Pobjedničke ekipe igraju dvije finalne utakmice (domaćin – gost)

Prvoplasirana ekipa selekcije Pionira učestvuje u završnici takmičenja koju organizuje Nogometni savez FBiH.

Kod selekcije predpionira prvoplasirane ekipe po grupama igraju dvije finalne utakmice (domaćin – gost), za prvaka NSZDK. Pobjednik učestvuje u završniciprvenstvapredpionirskihprvakaKantonalnihsavezaFederacijeBiH.

 

Rukovođenje takmičenjem

Član 5.

Takmičenjem rukovodi Takmičarska komisija NSZDK.

 

Član 6.

Kotizacija za takmičenje Omladinske lige iznosi 400,00 (četiristotine)  KM i kotizacija za takmičenje Kvalitetne lige pionira i predpionira iznosi 400,00 (četiristotine) KM, kojom se finansira rad organa koji u procesu takmičenja  razmatraju pitanja takmičenja i donose odluke u vezi sa takmičenjem, kao i izvršavanje administrativno-tehničkih poslova, a koju će klubovi uplaćivati Nogometnom savez Zeničko-dobojskog Kantona.

Uplata kotizacije vrši se u dva jednaka dijela, na žiro-račun Saveza. Prvi dio u iznosu od 200,00 KM, uplačuje se najkasnije petnaest (15) dana prije početka jesenjeg, a drugi dio najkasnije petnaest (15) dana prije početka proljetnog dijela prvenstva.

Klubovi koji u predviđenom roku ne izvrše uplatu kotizacije ne mogu početi takmičenje.

 

Raspored i trajanje utakmica

Član 7.

Raspored utakmica određuje se žrijebom koji se obavlja prije početka prvenstva.

Omladinska liga selekcije juniora i kadeta igraju utakmice u istom danu i u istom mjestu. Kvalitetna liga pionira i predpionira, igraju utakmice u istom danu i u istom mjestu.

Klubovi su obavezni u roku od 15 dana prije prvenstva dostaviti podatke o mjestu (stadionu) odigravanja utakmica na kojima su domaćini.

Promjena termina odigravanja utakmice može se vršiti na osnovu podnesenog pismenog zahtjeva zainteresiranog kluba, koji mora biti podnesen Komisiji za takmičenje NSZDK, najkasnije osam (8) dana prije utvrđenog termina odigravanja utakmice.

U slučaju kada zahtjev za promjenu termina nije podnesen u skladu sa prethodnim stavom, Komisija za takmičenje može promijeniti termin utakmice samo ukoliko je klub koji traži promjenu termina dostavio i pismenu saglasnost drugog kluba, što je moguće najkasnije tri (3) dana prije utvrđenog termina utakmice.

Utakmice juniora igraju se 2×45 minuta, a utakmice kadeta igraju se 2×40 minuta.

Utakmice predpionira igraju se 2×25 minuta, a utakmice pionira igraju se 2×30 minuta.

U pauzi između dva poluvremena sudac je dužan da igračima obezbjedi odmor najmanje od 10 minuta, a najviše 15 minuta.

 

Sudije i delegati

Član 8.

Nadležni organi određuju sudije i delegate sa liste sudija i delegata Omladinska lige i Kantonalne lige i po potrebi Druge lige „Centar“, vodeći računa o udaljenosti mjesta odigravanja utakmice i troškovima službenih lica. 

Nakon određivanja sudija i delegata, nalog za obavljanje službene dužnosti dostavlja se elektronskim putem (e-mailom), u čijem sadržaju se navodi mjesto, vrijeme i sat odigravanja utakmice.

Delegat je dužan u roku od 24 sata po odigranoj utakmici telefonskim putem obavjestiti Sekretarijat NSZDK o postignutom rezultatu utakmice, odnosno prvi naredni radni dan do 10 sati, a u roku od 48 sati po odigranoj utakmici u NSZDK dostaviti dva primjerka zapisnika sa odigrane utakmice, dva primjerka sudijskog izvještaja, dva primjerka izvještaja delegata i dva primjerka izvještaja o ocjeni suđenja.

Ocjenu suđenja daje delegat, s tim što je obavezan ocjenu suđenja saopštiti neposredno po odigranoj utakmici.

Ukoliko na utakmici dođe do incidenta, prekida utakmice, isključenja igrača ili na zahtjev organa za takmičenje, delegat je obavezan dostaviti dopunski izvještaj.

Sudija utakmice je dužan da prije početka utakmice pregleda i odluči da li je teren sposoban za igru ili ne. Ako sudija utvrdi da je teren nesposoban za igru to konstatuje u zapisniku.

Sudija je dužan da poslijeutakmicesvojimpotpisomovjeridrugustranuzapisnikai u njuunesesveprimjedbekaoizamjenjene, opomenuteiisključeneigrače, a premapotrebiidrugepodatkeako se radi o prekiduutakmice, neredu, tuči, uključujućieventualneprijaveisl.

 

 

Član 9.

KlubslužbenimlicimaisplaćujetaksuiputnetroškoveutvrđeneposebnomodlukomIzvršnogodbora NSZDK.Sveisplatevrše se poslijeodigravanjautakmica, najkasnije 24 satapoodigranojutakmici.

Klubnećemoćiodigratinarednuutakmicuukolikodelegatunaredneutakmice ne dokaže da je finansijskaobaveza (taksaiputnitrošak) izmirena u cjelosti.

Ukolikoklub ne isplatislužbenalicailiihdjelomičnoisplati, nastupaautomatskasuspenzija do izmirenjaobaveza u cijelosti.

 

Igralište

Član 10.

Utakmice se igraju na travnatim terenima i terenima sa umjetnom travom, koji u svemu moraju odgovarati propisima Pravila nogometne igre i Pravilnika o nogometnim takmičenjima NS/FS BiH uz odobrenje nadležnog organa NSZDK. Stadion mora imati obezbijeđene dvije svlačionice (za domaću i gostujuću ekipu), sa posebnom svlačionicom za sudije, prostorijom za sastavljanje zapisnika, kao i kabinama za rezervne igrače i stručna rukovodstva i posebnom kabinom za delegate. 

Na utakmicama selekcije predpionira, udarac iz ugla izvodi se sa udaljenosti 9,15 metara od korner prostora.

Na utakmicama selekcije predpionira, udarac sa vrata izvodi se sa linije kaznenog prostora paralelne poprečne linije (16,5 metara).

 

Organizacija utakmica

Član 11.

Mjere obezbjeđenja

Organizaciju utakmica vrše klubovi domaćini, koji su obavezni obezbijediti sve uslove u skladu sa važećim propisima. Klub domaćin je obavezan poduzeti sve potrebne mjere za sigurnost sudaca, delegata i gostujućeg tima, za vrijeme odigravanja utakmice i sve do napuštanja igrališta-stadiona odgovarajućim prevoznim sredstvom.

 

Zastave

Klub domaćin obavezan je na jarbole postaviti Državnu zastavu BiH. Na jarbolima može biti i zastava NS/FS BiH, entitetske zastave, zastave kantona/županija, klupske zastave i zastave fair-playa. Postavljanje drugih zastava nije dozvoljeno.

 

Medicinska služba

Klub domaćin obavezan je na svim utakmicama osigurati zdravstvenog radnika i dežurno vozilo prijavljeno za medicinsku pomoć, koje mora biti uz igralište i u slučaju potrebe obaviti prijevoz do zdravstvene ustanove. Ukoliko dežurno vozilo prijavljeno za medicinsku pomoć ne dođe na igralište do početka utakmice, ista neće započeti sve dok klub ne osigura prikladno i obilježeno osobno vozilo kojim će se, u slučaju potrebe, ozlijeđeni prevesti do najbliže zdravstvene ustanove.

Klub domaćin dužan je da osigura za cijelo vrijeme trajanja utakmica, prisustvo dežurnog licenciranog fizioterapeuta  sa odgovarajućom medicinskom opremom.

 

Osiguranje utakmice

Klub domaćin obavezan je izvršiti najavu utakmice kod nadležne policijske uprave i zatražiti policijsko obezbjeđenje te se blagovremeno pobrinuti da na utakmicama budu prisutni pripadnici policije.

Klub domaćin obavezan je osigurati redarsku službu sa komesarom za bezbjednost.

Klub domaćin obavezan je osigurati dovoljan broj skupljača lopti propisno odjevenih.

Utakmica se neće igrati bez prisustva pripadnika policije, dežurnog vozila prijavljenog za medicinsku pomoć, zdravstvenog radnika, te organizovane redarske službe. U slučaju neispunjavanja prethodno navedenih uslova iz takmičenja, sve posljedice snosi klub domaćin.

 

Lopte za igru

Za odigravanje prvenstvenih utakmica domaćin je dužan osigurati najmanje tri lopte za svaku od utakmica. 

Na utakmicama selekcije predpionira, koristi se lopta broj 4.

 

Odgovornost kluba domaćina

Klubovi su odgovorni za ponašanje svojih igrača, službenih osoba, članova, navijača i svake druge osobe koja obavlja dužnost na utakmici u ime kluba.

Za propuste u organizaciji utakmice klubovi će snositi takmičarske i disciplinske posljedice prema važećim propisima NSZDK, NS FBiH i NS/FS BiH.

 

Odlaganje utakmica

Član 12.

Utakmica se može odložiti iz opravdanih razloga ukoliko klub dostavi zahtjev sedam dana prije utvrđenog termina za odigravanje utakmice.

Nakon tog roka, utakmica se izuzetno iz opravdanih razloga može odložiti odlukom organa koji rukovodi takmičenjem uz saglasnost oba tima.

Utakmica se može odgoditi i ukoliko je pozvano više od dva igrača za nastup u reprezentaciji Bosne i Hercegovine.

 

Igrači i timovi

Član 13.

Klub Omladinske lige obavezan je na svakoj utakmici nastupiti sa dva tima: kadetima i juniorima.

Klub Kvalitetne lige pionira i predpionira obavezan je na svakoj utakmici nastupiti sa dva tima: pionirima i predpionirima.

U slučaju neopravdanog nenastupanja na utakmici klub će snositi takmičarske i disciplinske posljedice u skladu sa odredbama Pravilnika o nogomentim takmičenjima i Disciplinskog pravilnika.

Pravo nastupa i zamjene igrača

Član 14.

Pravo nastupa na utakmicama juniora  u takmičarskoj 2015/2016 godini imaju igrači rođeni 01.01.1997. godine i mlađi, ali ne mlađi od 16 godina.

Pravo nastupa na utakmicama kadeta u takmičarskoj 2015/2016 godini imaju igrači rođeni 01.01.1999. godine i mlađi, ali ne mlađi od 14 godina.

Pravo nastupa na utakmicama pionira u takmičarskoj 2015/2016 godini imaju igrači rođeni 01.01.2001. godine i mlađi, ali ne mlađi od 12 godina.

Pravo nastupa na utakmicama predpionira u takmičarskoj 2015/2016 godini imaju igrači rođeni 01.01.2003. godine i mlađi, ali ne mlađi od 10 godina.

Izuzetno mogu nastupiti i igrači koji su godinu dana mlađi od naznačenih godina, ukoliko su na osnovu specijalnog ljekarskog pregleda proglašeni sposobnim za nastupe na tim utakmicama, pod uslovom da je to i uvedeno u igračkoj legitimaciji.

Tokom utakmice može se izvršiti zamjena najviše 5 (pet) igrača na Omladinskoj ligi, a na Kvalitetnoj ligi pionira i predpionira 7 (sedam) igrača.

Na utakmici mogu nastupiti samo igrači koji su stekli pravo nastupa prema odredbama Pravilnika o registraciji, statusu i transferu igrača NS/FS BiH i sa validnim ljekarskim pregledom koji je upisan u igračku legitimaciju, sa validnim datumom, pečatom zdravstvene ustanove i ljekara.

Ljekarski pregled važi četiri mjeseca od dana pregleda.

Delegat igraču bez validnog ljekarskog pregleda neće dozvoliti da nastupi.

 

Identitet igrača

Član 15.

Identitet igrača utvrđuje se na osnovu sportske legitimacije NS/FS BiH ili ličnih isprava (lična karta, pasoš). U slučaju utvrđivanja identiteta putem ličnih isprava, delegat je obavezan na prvu stranu zapisnika upisati broj lične karte ili pasoša.

Delegat je obavezan prije početka svake utakmice izvršiti identifikaciju igrača na način što će izvršiti upoređivanje fotografije na igračkoj legitimaciji, sa likom igrača, kao i broj dresa sa zapisnikom utakmice.

Ukoliko se identitet utvrđuje na osnovu ličnih isprava, klub je obavezan komesaru za takmičenje dostaviti sportsku legitimaciju u roku od 48 sati po odigranoj utakmici.

 

Član 16.

Klubovi su obavezni voditi evidenciju opomenutih igrača, te evidenciju isključenih igrača te po potrebi tačnost evidencije provjeriti u Sekretarijatu za takmičenje.

U slučaju nastupa igrača pod suspenzijom, takmičarske posljedice će snositi klub, a prema odredbama DP NS/FS BiH, posljedice će snositi klub, igrač i službena osoba kluba koja je suspendovanog igrača stavila u tim.

 

Službene osobe kluba (treneri i dr.)

Član 17.

Svaki klub na utakmicama mora obavezno imati akreditiranog službenog predstavnika.

Klub je obavezan da u skladu sa normativima vaspitno-pedagoškog rada i obavezama iz takmičenja, na svakoj utakmici ima po jednog trenera za svaku selekciju.

Treneri su obavezni da posjeduju Trenersku takmičarsku akreditaciju Centra za edukaciju kadrova NS/FS BiH, sa odgovarajućim datumom validnosti.

Klub domaćin mora imati akreditiranog fizioterapeuta.

Delegat je obavezan prije početka svake utakmice izvršiti identifikaciju u zapisnik prijavljenih službenih osoba kluba (predstavnik kluba, trener, fizioterapeut) na način što će izvršiti upoređivanje fotografije na licenci/akreditaciji, sa likom osobe.

Delegat neće dozvoliti obavljanje dužnosti službenoj osobi (predstavnik kluba, treneru, fizioterapeutu) koja nema validnu akreditaciju.

 

Dresovi

Član 18.

Gostujući klub mora poštivati boju sportske opreme kluba domaćina, koja je prijavljena u NSZDK prije početka prvenstva, te se pravovremeno kod kluba domaćina informisati o boji dresova.

Klub domaćin nastupa u prijavljenoj boji sportske opreme na utakmici. Ukoliko su na utakmici dresovi iste ili slične boje, o čemu odlučuje sudija, dresove će prema Pravilniku o nogometnim takmičenjima promijeniti domaća ekipa. U tom slučaju, protiv kluba pokrenut će se disciplinski postupak zbog zanemarivanja obaveza.

Dresovi jedne momčadi moraju biti istih boja i na poleđini označeni jasno čitljivim brojevima od 1-99 smještenim u sredini, visine između 25 centimetara i 35 centimetara.

Golman mora nositi dres koji se vidno bojom razlikuje od dresova njegovih suigrača, igrača protivničkom tima i sudija.

Brojevi na dresovima moraju odgovarati onima na popisu igrača u zapisniku utakmice

 

Utvrđivanje plasmana

Član 19.

Plasman klubova utvrđuje se prema odredbama Pravilnika o nogometnim takmičenjima Nogometnog/fudbalskog saveza BiH.

 

Žalbe

Član 20.

Najave žalbe na odigranu utakmicu u pismenoj formi, dostavlja se u roku od 24 sata po odigranoj utakmici, a žalba sa obrazloženjem i dokazom u uplaćenoj taksi dostavlja se u roku od 48 sati po odigranoj utakmici.Ukoliko rok za žalbu ističe u nedjelju ili na državni praznik, rok se produžava za naredna 24 sata.

Žalba se podnosi organu koji rukovodi takmičenjem.

Žalba na prvostepene odluke podnosi se u roku od osam dana od dana prijema odluke.

Ne blagovremeno najavljene, ne obrazložene, ne taksirane ili ne dovoljno taksirane žalbe neće se uzimati u postupak. Odluke o uloženim žalbama bit će donijete u roku od sedam dana od dana prijema žalbe.

Član 21.

Taksa za žalbe po bilo kojem osnovu iz Propozicija za klubove omladinskih liga NSZDK uplaćuje se na žiro-račun Nogometnog saveza Zeničko-dobojskog Kantona broj:

134 010 00000 35428 Investiciono Komercijalna Banka Zenica

Disciplinske odluke

Član 22.

O disciplinskimprekršajimaklubova, igrača, članovastručnogitehničkogrukovodstvaifunkcioneraklubovakojiučestvuju u takmičenju, odlučuje se naosnovuDisciplinskogpravilnika N/F S BiH.

U prvom stepenu odluke donosi Disciplinski sudija NSZDK, u roku od 8 (osam) dana po odigranoj utakmici, odnosno podnešenoj prijavi.

Žalba na odluku prvostepenog organa podnosi se Apelacionoj komisiji u roku od 8 (osam) dana od prijema odluke, uz dokaz o uplaćenoj taksi.

Drugostepeni organ će odluku donijeti u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema žalbe.

Drugostepene odluke po disciplinskim prekršajima su konačne.

 

Prelazne i završne odredbe

Član 23.

Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama, primjenjivat će se Pravilnik o nogometnim/fudbalskim takmičenjima NS/FS BiH, ostali propisi NS/FS BiH i Pravila nogometne/fudbalske igre.

 

Član 24.

Propozicijestupajunasnagudanomdonošenja, a primjenjuju se od takmičarske 2015/2016. godine.

                                                                                                       PREDSJEDNIK SAVEZA

                                                                                                            Muhamed Begagić s.r.

Broj: 02-511/14

Zenica, 27.07.2015. godine

Na osnovu člana 30 Statuta Nogometnog saveza Zeničko-dobojskog Kantona i člana 4. Pravilnika o nogometnim takmičenjima N/FS BiH Izvršni odbor NSZDK, na sjednici održanoj 27.07.2015. godine, donosi 

P  R  O  P  O  Z  I  C  I  J  E

TAKMIČENJA OMLADINSKOG KUP-a NA NIVOU NSZDK

za takmičarsku 2015/2016. godinu

Opšte odredbe

Član 1.

Ovim Propozicijama utvrđuje se način organizovanja i provođenja takmičenja Omladinskog

KUP-a Nogometnog Saveza Zeničko-dobojskog Kantona za takmičarsku 2014/15. godinu.

Učesnici u takmičenju

Član 2.

Takmičenje Omladinskog KUP-a na nivou NSZDK obuhvata juniore klubova Omladinske lige Kantona i juniore koji se takmiče na nivou NS/FS BiH i NS F BiH.

Rukovođenje takmičenjem

Član 3.

Takmičenjem rukovodi Izvršni odbor putem Komesara za takmičenje Omladinskih liga.

Organizacija takmičenja

Član 4.

Takmičenjem omladinskog KUP-a  na području Saveza odvija se po jednostrukom bod sistemu (igra se jedna utakmica). Ukoliko utakmica u regularni 90 minuta završi nerješenim rezultatom, odmah se pristupa izvođenju jedanaesteraca, kako bi se dobio pobjednik.

NSFBiH odlučuje o broju klubova koji učestvuju u završnici takmičenja.

Ostale odredbe, koje se odnose na redovno takmičenje primjenjuje se i za KUP utakmice.

Službena lica

Član 5.

Službena lica, sudije i delegate, na utakmicama KUP-a, određuje Komisija za sudije i suđenje i Takmičarska komisija,sa liste Omladinske lige i viših stepena takmičenja ukoliko se za to ukaže opravdana potreba.

Troškovi službenih lica isplačuje klub domaćin prema odluci koja je propisana odlukom Izvršnog odbora za takmičenje Omladinskih liga.

Utvrđivanje plasmana

Član 6.

Plasman se utvrđuje po osnovu Pravilnika o nogometnim takmičenjima NS/FS BiH.

Član 7.

Finalna utakmica igra se sa uzvratnim susretom, žrijebom se utvrđuje domaćin

Pobjedničkoj ekipi uručuje se pehar u trajno vlasništvo.

Završne odredbe

Član 8.

Sve štonijepredviđenoovimPropozicijima, regulišeseodredbamaPravilnikaonogometnimtakmičenjimaNS/FSBiHiPravilimanogometneigreidrugihpropisaNSZDK.

Propozicije stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se od takmičarske 2015/16. godine.

                                                                                                       PREDSJEDNIK SAVEZA

                                                                                                            Muhamed Begagić s.r.